Osztatlan történelemtanár képzés

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Az oklevélben szereplő képzettség: általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési ciklus: 4+1 év

Félévek száma: 10 félév

Képzési forma: nappali tagozat

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 300 kredit (ebből a történelem szaké 91 kredit és 4 kredit a szakdolgozaté)

Szakmai gyakorlat: tanítási gyakorlat a 7–8. félévben és összefüggő tanítási gyakorlat a 9–10. félévben

A képzés célja történelem szakos tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján alkotó módon részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek.

A hallgatók a képzés során megismerkednek a történettudomány fogalmával, társadalmi szerepével és megítélésével, annak az egyes történelmi korszakokban megfigyelhető változásaival, legfontosabb segédtudományaival és a történeti kutatás valamint a történetkritika alapvető módszereivel. Képesek lesznek eligazodni a különböző régészeti kutatási módszerek között. Elsajátítják a történelmi folyamatok tér- és időbeli összefüggéseit, megismerik a Kárpát-medence multietnikus jellegét, a multikulturális közösségek néprajzi és társadalom-földrajzi jellemzőit. Átfogó képet szereznek a nagy történelmi korszakok egyetemes és magyar történeti folyamatairól, a világtörténet és a nemzeti történelem összefüggéseiről. Képessé válnak arra, hogy nyomon kövessék a szakirodalom friss eredményeit, azokat alkotó módon tudják beépíteni tudásukba. A történelemtanítás szakmódszertanából alapos ismereteket szereznek, és azokat képesek lesznek a gyakorlatban alkalmazni. A választott szakdolgozati témát a kutatásmódszertan és a hatályos szerzői jogok szabályai szerint képesek feldolgozni, majd záróvizsgán megvédeni.

Az általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára képzés mintatanterve és tantárgyleírásai bővebben.

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (10 féléves képzések)

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (alapfokozat és szakképzettség birtokában 2 szakos tanári szakképzettség megszerzése kreditbeszámítással, 7 féléves képzések)

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (alapfokozat és szakképzettség birtokában 2 szakos tanári szakképzettség megszerzése kreditbeszámítással (minorral), 5 féléves képzések)

 

Rövid ciklusú (kiegészítő) képzés:

A rövid ciklusú tanárképzés mintatantervei (tanító szakképzettség birtokában általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése egy szakon, 4 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában ÚJABB tanári szakképzettség, 4 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen KÉT középiskolai tanári szakképzettség megszerzése KÉT szakon, 4 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen középiskolai tanári szakképzettség megszerzése EGY szakon, 2 féléves képzések)

 

(A linkek az Intézményi Tájékoztató központi oldalára vezetnek, ahol az összes szak adatai megtalálhatóak: az oldalon a „történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára” szakra kell rákeresni.)