Osztatlan történelemtanár képzés

Történelemtanár

Az oklevélben szereplő képzettség: okleveles történelemtanár

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési ciklus: 5 év

Félévek száma: 10 félév

Képzési forma: nappali tagozat

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 300 kredit (ebből a történelem szaké 99 kredit és 4 kredit a szakdolgozaté)

Szakmai gyakorlat: pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlat az 1-4. félévben, partneriskolai gyakorlat a 3-7. félévben, tanítási gyakorlat a 8-9. félévben és összefüggő tanítási gyakorlat a 10. félévben.

A képzés célja történelem szakos tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján alkotó módon részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek.

A hallgatók a képzés során megismerkednek a történettudomány fogalmával, társadalmi szerepével és megítélésével, annak az egyes történelmi korszakokban megfigyelhető változásaival, legfontosabb segédtudományaival és a történeti kutatás valamint a történetkritika alapvető módszereivel. Képesek lesznek eligazodni a különböző régészeti kutatási módszerek között. Elsajátítják a történelmi folyamatok tér- és időbeli összefüggéseit, megismerik a Kárpát-medence multietnikus jellegét, a multikulturális közösségek néprajzi és társadalom-földrajzi jellemzőit. Átfogó képet szereznek a nagy történelmi korszakok egyetemes és magyar történeti folyamatairól, a világtörténet és a nemzeti történelem összefüggéseiről. Képessé válnak arra, hogy nyomon kövessék a szakirodalom friss eredményeit, azokat alkotó módon tudják beépíteni tudásukba. A történelemtanítás szakmódszertanából alapos ismereteket szereznek, és azokat képesek lesznek a gyakorlatban alkalmazni. A választott szakdolgozati témát a kutatásmódszertan és a hatályos szerzői jogok szabályai szerint képesek feldolgozni, majd záróvizsgán megvédeni.

A történelemtanár képzés mintatanterve és tantárgyleírásai:

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (10 féléves képzések)

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (alapfokozat és szakképzettség birtokában 2 szakos tanári szakképzettség megszerzése kreditbeszámítással, 6 féléves képzések)

Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (alapfokozat és szakképzettség birtokában 2 szakos tanári szakképzettség megszerzése kreditbeszámítással (minorral), 4 féléves képzések)

 

Rövid ciklusú (kiegészítő) képzés:

A rövid ciklusú tanárképzés mintatantervei (tanító szakképzettség birtokában tanári szakképzettség megszerzése egy szakon, 4 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában ÚJABB tanári szakképzettség, 4 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 féléves képzések)

A rövid ciklusú tanári mesterképzések mintatantervei (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen középiskolai tanári szakképzettség megszerzése EGY szakon, 2 féléves képzések)

 

(A linkek az Intézményi Tájékoztató központi oldalára vezetnek, ahol az összes szak adatai megtalálhatóak: az oldalon a „történelemtanár” szakra kell rákeresni.)