Szakdolgozati témák - 2023. szeptember

Dr. habil. Zsoldos Ildikó

 • A nagy francia forradalom szimbólumrendszere
 • Hadifogolykérdés az I. világháború idején
 • Automobil-használati szokások Magyarországon a századelőn
 • Szalonvilág a századfordulós Magyarországon
 • Dualizmus-kori helytörténeti témák (pl. Mátészalka gazdasági és társadalmi viszonyai a dualizmus idején)
 • Mária Valéria főhercegnő udvartartása
 • Női divat Magyarországon a dualizmus válságperiódusában
 • A Függetlenségi Párt vezetőségének prozopográfiai vizsgálata
 • Koronázási szertartások Magyarországon "a hosszú 19. században"

 

Dr. Buhály Attila

 Diszciplináris témák

 • A humánevolúció folyamata és értékelése a modern szakirodalomban
 • A Bükk-hegység felső-paleolitikumának régészeti leletei
 • A földrajzi környezet és az emberi társadalmak kölcsönhatása – történeti ökológiai esettanulmány
 • Főnökségi rendszer és társadalmi átalakulás a kora-bronzkori Anatóliában
 • W)iluša vagy Ilion? Az Ahhiyāwa-kérdés a hettita történeti topográfiában és a modern szakirodalomban
 • Az írás és az írástudás szerepe az archaikus társadalmakban. Esettanulmány
 • Az asszír hírszolgálat működése: információk Urarturól. Forráselemzés
 • A Haldi-kultusz szerepe az urartui állam működésében. Forráselemzés
 • Az asszír terjeszkedés gazdasági-társadalmi mozgatórugói a Kr.e. 9-7. században
 • A hatalom szimbólumai az ókori keleten. Esettanulmány és / vagy forráselemzés
 • "Propaganda és művészet" az ókori keleten. Esettanulmány és / vagy forráselemzés
 • Urartu régészeti topográfiája és feltárása
 • Az anatóliai őskereszténység topográfiája, tárgyi, anyagi és írott forrása

 

Tanulás- és tanításmódszertani témák

 • Történelemtanárok szakmai tájékozottságának vizsgálata
 • Tehetséggondozás a történelemtanításban
 • "Ne etesd a trollt!" Naiv és populáris történelmi eszmék és téveszmék internetes hozzászólásokban
 • Gamifikáció a történelemtanításban
 • A kérdésalapú tanítás, tanulás és a történelemtanítás
 • "Fordított osztályterem" a történelemtanításban
 • Helytörténeti témák tanításának módszertani problémái
 • Társadalmi, gazdasági kérdések, problémák a történelemórán
 • Digitális eszközök, online módszerek a történelemtanításban

 

Dr. Gulyás László Szabolcs

 • A középkor végi Bártfa és Eperjes német polgársága
 • Soltésztelepítések a középkori Magyar Királyságban
 • Belső migráció a középkori Magyarországon, vagy annak egy kisebb régiójában
 • Magyar városfejlődés a Zsigmond-korban (egyetlen vagy több kiválasztott település fejlődése magyar nyelven kiadott források alapján)
 • Egy meghatározott település vagy megye középkori egyháztörténete
 • Migrációtörténeti kutatások Magyarországon és Európában (az oktató által biztosított angol és magyar nyelvű szakirodalom alapján)
 • Környezettörténet (környezet és ember kapcsolatrendszere a középkori Magyarországon)
 • A jobbágyság társadalmi helyzete a középkori Magyarországon (jobbágyköltözés, adófizetés, telekhasználat)
 • A Kristó-Györffy vita (historiográfiai összefoglalás)
 • Mindezek mellett akármilyen egyetemes vagy magyar középkori és koraújkori téma egyéni ötletek és megbeszélés alapján

 

Dr. Szoboszlay György Csaba

 • Az Erdélyi fejedelemség intézményrendszere; a fejedelmi hatalom jellege
 • A tizenöt éves háború időszakának hadászati újításai
 • Kora újkori városaink bűnügyi mutatói
 • Kora újkori bírósági szervezetrendszer Magyarországon
 • Az 1945 utáni magyar történelem fordulatai a helytörténetírás keretei között
 • Prostitúció a kora újkori Európában és Magyarországon
 • Házasság a katolikus és protestáns Európában a kora újkorban
 • A 21. századi terrorizmus új útjai

 

Dr. Szabó-Zsoldos Gábor

 • Gyarmati rendszerek a 20. században: hasonlóságok és különbségek
 • A kolonializmus kultúrtörténeti hagyatéka
 • Politikai portrék (pl.: David Lloyd George, Winston Churchill, Margaret Thatcher)
 • A totalitárius eszmék gyökerei
 • A totális állam, mint modern kísérlet
 • A második világháború: politika-, társadalom-, kultúr- és hadtörténeti mérföldkő
 • Brit válaszok a modern kor kihívásaira
 • Kultúra és művészetek a totális államokban

 

Körei László

 • Az 1968-as új gazdasági mechanizmus tendenciái
 • A politikai kultúra és a politikai szocializáció vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig
 • A néppártosodás folyamata Magyarországon 1998-tól 2010-ig
 • Perszonalizáció és leadership a mai magyar közéletben. A 2006-os választási kampány konzekvenciái
 • Gyermekfilozófia napjainkban, avagy a kérdező közösség fejlesztésének lehetőségei iskolai tanórán
 • A társadalmi felelősségvállalás hatása az üzleti etika szemléletére